KVKK MetniREFERANS.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma
Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Referans Dijital Yazılımlar Pazarlama ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından yönetilmekte olan www.referans.com adresinde yer alan
internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
Kullanıcıların REFERANS web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanımı ile ilgili olarak
REFERANS tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin
Referans.com’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki
sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.
Referans.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve
paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede
güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların
kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.
’Referans’’ uygulaması kullanıcılarına, çeşitli dijital ve fiziki hizmetleri bir araya
getirerek tek bir platformda ‘’pazar yeri’’ sağlar. Dijital ve fiziki hizmetleri eşleştirip
tüketiciye servis etme ilkesini prensip edinmiştir.
Referans, her satıcının/hizmet veren kendi profillerinden sattıkları hizmetleri ve
önerileri, bir küme haline getirir ve bir gönderi oluşturur. Bu gönderilere fotoğraf ve
video eklenerek takipçiler ile paylaşılır. Bu sayede bireylerin konseptte zaman
harcaması maksimuma çıkarılır ve satıcıyla arasındaki mesafe minimuma indirilerek
alış-verişine hız kazandırılır. Satıcı/hizmet veren tarafından gelir avantajı sağlanırken,
hizmeti alan tüketici tarafından sosyal medya ve hizmet Pazar yeri kavramını tek bir
platform ve çatı altında yakalama fırsatı sağlanır.
Bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz
Referans.com’un gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu
bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz Referans.com üzerinde gerçekleştirdiğiniz
işlemlere göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni süreçlere göre hazırlanmış ve
tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.
Referans, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Referans.com üzerinden
yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler
Referans.com’un yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
TANIMLAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının e ngellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiyi
Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu
veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin
hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci
maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü ; ifade eder.
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
REFERANS veri sorumlusudur.
İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için, veri
sorumlusu olarak aşağıdaki kişisel verilerinizi KVKK’nun maddelerine uygun olarak
işleyebilmekteyiz:
Kullanıcılar için:
• Kimlik bilgilerini; isim ve soy adı dahil kimlik bilgilerini,
• İletişim bilgilerini; cep telefonu, E-posta, sabit telefon numarası dahil iletişim bilgilerini;
• Müşteri ve müşteri işlem bilgilerini; sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, istek ve
şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgilerini;
• Görsel kayıtları; isteğe bağlı olarak REFERANS uygulamasına yüklenmiş olan profil
fotoğrafı dahil tüm görsel kayıtları;
Veri sahibi diğer ilgili 3. kişiler için:
• Kimlik olarak geçerli (T.C. Kimlik, ehliyet, Pasaport) belgelerde yer alan kimlik
bilgilerini; ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, vergi numarası, imza, doğum yeri, doğum
tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum ve vs. geçerli kimlik
belgesinde yer alan diğer kimlik bilgilerini;
• İletişim bilgilerini; e-posta, sabit telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya
hesapları dahil iletişim bilgilerini;
• Yerleşim bilgileriniz; İkamet bilgisi ve adres bilgilerini;
Elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerin yürütülebilmesi
ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması sebebiyle, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne
(Madde 11/2) istinaden;
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması sebebiyle Sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne
istinaden;
İşlenmektedir.
Ayrıca sistem üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilen bazı hizmetleri
tercih etmeniz halinde ödemelerinizi REFERANS üzerinden kredi veya banka kartınız
ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kapsamda kartınızın üzerinde yer alan bilgileriniz ile
ödeme bilgileriniz mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK
Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması sebebiyle sizinle akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne istinaden iş lenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma
yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel ve rileriniz kanunlarda açıkça
belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına
(Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde
aktarılabilir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA, İŞLEME YÖNTEMLERİMİZE YÖNELİK HUKUKİ
SEBEPLERİMİZ
KVKK’nın 5. maddesinde açıkça öngörülmesi, Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası
için gerek şart olması, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Şirketin hakkını tesis etmesi,
savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu
olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, Kişisel verileriniz işlenmektedir.
KVKK’nın 6. maddesinde belirtildiği üzere; ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda
öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından, özel nitelikli kişisel veriler hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
VERİ SAHİBİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
• Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği; aşağıdaki hallerde
zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması.
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
Bu haklarınızın kullanım talebi için, linke tıklayarak ulaştığınız formu doldurup; yazılı
başvurunuzu destek@referans.com adresimize gönderebilirsiniz. Form ile gönderilen talepleriniz,
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
cevaplandırılacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.