Kullanıcı SözleşmeleriKULLANICI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1 İşbu hizmet kullanım sözleşmesi ‘’referans’’ mobil uygulamasını indiren veya
www.referans.com internet sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişi kullanıcı ile
Esentepe Mah. Talatpaşa Cd. No: 5 İç Kapı No: 1 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim
Referans Dijital Yazılımlar Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi arasında gerçekleşmiş
olup, sözleşme maddeleri kullanıcının mobil uygulamayı cihazına indirmesi ve/veya
internet sitesini kullanmaya başlaması ile birlikte kullanıcı tarafından kabul görmüş v e
yürürlüğe girmiş sayılacaktır.
1.2 İşbu sözleşmede Kullanıcı ve Şirket gerektiğinde tek olarak ‘’Taraf’’ ve birlikte
‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.
2. HİZMETİN TANIMI – SÖZLEŞME KONUSU
2.1 ‘’referans’’ uygulaması kullanıcılarına, çeşitli dijital ve fiziki hizmetleri bir araya
getirerek tek bir platformda ‘’pazar yeri’’ sağlar. Dijital ve fiziki hizmetleri eşleştirip
tüketiciye servis etme ilkesini prensip edinmiştir.
2.2.Referans, her satıcının/hizmet veren kendi profillerinden sattıkları hizmetleri ve
önerileri, bir küme haline getirir ve bir gönderi oluşturur. Bu gönderilere fotoğraf ve
video eklenerek takipçiler ile paylaşılır. Bu sayede bireylerin konseptte zaman
harcaması maksimuma çıkarılır ve satıcıyla arasındaki mesafe minimuma indirilerek
alış-verişine hız kazandırılır. Satıcı/hizmet veren tarafından gelir avantajı sağlanırken,
hizmeti alan tüketici tarafından sosyal medya ve hizmet Pazar yeri kavramını tek bir
platform ve çatı altında yakalama fırsatı sağlanır.
2.3.Referans, yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde ve uygulamada yer alan
hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Referans, aracı hizmet sağlayıcıdır ve
hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan
içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı
bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
3. HİZMET ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.Hizmet Alan Tüketici, işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek
her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
3.2.Hizmet Alan ve Hizmet Veren Teklif üzerinde anlaştığında, Hizmet Alan aldığı
Hizmet karşılığında Hizmet Veren’e Teklif’te belirtilen tutarı doğrudan ödeyeceğini
kabul eder.
3.3.Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak
Referans.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Referans.com’u dışarıda bırakmak, daha
düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren
ile iletişime geçmeyecektir.
3.4. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Referans’ın hiçbir
şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul
eder.
3.5. Rezervasyon Modeli’nde Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil
edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda
Referans’ı bilgilendirmeyi kabul eder.
3.6. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde
olmak kaydıyla, Referans’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6
son 4 rakamı” ile Referans sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma
yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde
oluşabilecek aksaklıklardan
3.7. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Referans
gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
3.8. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından doğru fiyatlandırma
yapılabilmesi için hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak
yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin
fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni
sağlayacağını kabul eder.
3.9. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina
yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere
bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece
öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
3.10. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine
göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev,
bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde
yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir
vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine
herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren
tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Referans
sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek
mükellefiyetindedir.
3.11. Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
"Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddes ı̇ Kapsamında Sigortalı
Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i
günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
3.12. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her
türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.
4. HİZMET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa
yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai
sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
4.2.Teklif Modeli’nde Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için verdiği teklif Hizmet Alan
tarafından kabul edilebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet’in Hizmet Veren tarafından
anlaşılan zamanda ve yerde yapılacağına dair yasal anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
4.3.Hizmet Veren, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak
Referans’ın bilgisi dahilinde olmaksızın, Referans’ı dışarıda bırakmak, daha düşük bir
fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca
bir iletişime geçmeyecektir.
4.4. Hizmet Veren, Hizmet Alan ile yaptığı sözleşmede, Referans’ın hiçbir şekilde
sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
4.5. Hizmet Veren, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde
olmak kaydıyla, Referans’ın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6
son 4 rakamı” ile Referans sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma
yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde
oluşabilecek aksaklıklardan Referans sorumlu değildir.
4.6. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları,
kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
4.7. Hizmet Veren, işin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş
sağlığına ilişkin bütün tedbirleri alacağını, kendisinin ve personelinin bu konuda
gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların Referans’a ait olmadığını
kabul eder.
4.8. Hizmet Alan, Referans’ın kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya
manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine
ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine
Referans’ı gösterirse, Referans öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili
talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem
heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, Refe rans
aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı /
cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet
ücreti) Referans’a aynen ödeyecektir.
5. REFERANS’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.Referans veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet
Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online
ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz
konusu nedenle Referans Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
5.2.Referans veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Talebi'ni
onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama
hakkına sahiptir.
5.3.Referans, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına
sahiptir. Referans, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik
bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları ken disi
kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli
veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Referans’ın gizlilik politikası hükümlerine
aykırılık teşkil etmez.
5.4.Referans, Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri
e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e -
postaları almak istememesi halinde [destek@referans.com] adresine yazılı bildirimde
bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kana lı üzerinden söz konusu bildirimleri
almayı durdurabilir.
5.5.Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde
Referans, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına
istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Referans kendi takdirinde
olmak üzere işlem yapar.
5.6.Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler,
Referans tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm
Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Referans’ın söz konusu yorumları
düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Referans, önceden
haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici
veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
5.7.Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Referans dilediği zaman kendi
inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki
Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
5.8.Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651
sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin,
Referans tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın
sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
5.9.Referans hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma
hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan
veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya nice liğine göre zaman zaman
değişiklik gösterebilir.
5.10.Referans, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer
bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
5.11.Referans Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da
durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni
kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir,
geçici olarak kullanımı durdurabilir.
5.12.Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Referans
e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan
Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik
ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili
bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar
PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan
faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
5.13.Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Referans
Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da
üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar
sağlayacağını taahhüt etmez ve Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs
ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
5.14.Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Referans,
Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın,
Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve
davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
5.15. Referans, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan
hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
6. ÜYELİK SİSTEMİ VE HİZMET TALEBİ OLUŞTURMA
6.1.Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda
birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin
kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle
korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü
niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Referans, bu sebeple ödemek
zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen
rücu hakkına sahiptir.
6.2.Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e -posta,
vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu
bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı
zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
6.3.Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.
6.4. Eğer Hizmet Veren’in veya Hizmet Alan’ın Referans’a ödemesi gereken tutar
bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez.
En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme
koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak
doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
6.5.İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve
kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek
durumlardan Referans’ın sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında
olduğunu kabul ve beyan ederler.
6.6. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep
edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.)
eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtile n
şartlara uygun olması gerekir.
6.7 Referans, Hizmet Talebini kendi teknolojisini kullanarak denetiminden geçirdikten
sonra, uygun olması halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm
sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.
7.TEKLİF MODELİ – TEKLİF MODELİ DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KURALLARI
7.1.Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden
Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden
yapmayı teklif eder.
7.2.Hizmet Alan ve Hizmet Veren’in anlaşmaya varması, Teklif’te belirtilen fiyat
üzerinden hizmetin gerçekleşeceği anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin
keşif yapması ve / veya Hizmet ihtiyaç ve şartlarında oluşabilecek değişiklikler
sebebiyle,Teklif’te belirtilen fiyatlar değişkenlik gösterebilir, söz konusu hallerde
Teklif’te belirtilen fiyat taraflarca anlaşmaya varılarak Web Sitesi’nde güncellenir.
7.3.Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve
bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden
Referans’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.4. Anlaşılan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile
birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde
kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak
Referans’a bildirilmeksizin, Referans’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların
anlaştığı ve teklif verildiği Referans tarafından tespit edilirse, Referans sağlanan
hizmete ilişkin Komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili Komisyon Ücreti Hizmet Veren
tarafından Referans’a ödenir.
7.5. Referans, Hizmet Alanlar için Hizmet Talebi oluşturmayı ücretsiz olarak
sunmaktadır. Hizmet Alan oluşturduğu bir Hizmet Talebi’ni Web Sitesi veya mail
yoluyla iptal edebilir fakat talebin içeriğinde sonradan bir değişiklik yapması mümkün
değildir.
7.6.Hizmet Alanlar Hizmet Talebi’ni iptal etmek isterse, Hizmet Verenlerin ve
Referans’ın bir mağduriyet yaşamaması için bunu Web Sitesi üzerinden veya mail
yoluyla Referans’a bildirmelidirler.
7.7.Hizmet Alanların Anlaşmaya Varılmış İşleri Web Sitesi üzerinden iptal etmesi
mümkün değildir, Web Sitesi üzerinde anlaşılan fakat gerçekl eşmeyen işlerin bildirimi
destek@referans.com mail adresine gönderilecek bir e -postayla yapılmalıdır.
7.8.Hizmet Alanların sonradan Hizmet Taleplerini iptal etmesi, Referans’a bir
sorumluluk yüklemez ve bu konuda doğabilecek yükümlülüklerden Hizmet Alan
sorumludur.
8. HİZMET VERENLER İÇİN KAYIT OLUŞTURMA
8.1.En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda
talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi
koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili
oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
8.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, i letişim bilgisi, vergi dairesi,
vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir.
Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve
nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma,
servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da
girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Referans.com
tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.
8.3. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı
Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi
gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat
dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet
Veren’in sorumluluğundadır. Referans’ın konusu belgelerin teminine ilişkin olarak
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi
dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda v e
yükümlülüğündedir.
8.4.Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili
Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Referans’ın hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
9.TELİF HAKKI POLİTİKASI
9.1.Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Referans,
Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin,
imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makined e
okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş
modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai
mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi
belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin
kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer
alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması
yasaktır.
9.2.Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın
hakkı Referans’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması,
kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması
kesinlikle yasaktır.
9.3.Referans’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Referans aittir. Referans
söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya
tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlama yabilir.
Referans, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı
kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri
kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
10. HİZMET ALANIN TÜKETİCİ SIFATI İLE SAHİP OLDUĞU HAKLAR
10.1. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel
kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
gereğince Tüketici sayılır.
10.2.Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili
ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek,
malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici
Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Referans, Hizmet Verene
ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine
sunabilir.
11. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ
11.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda
oluşacak durumlarda, kullanıcılar Referans’ın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her
türlü zararı karşılamakla sorumludur. Referans, Sözleşme’nin ihlal edildiğini
tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel
gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir,
sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları
uygulayabilir.
11.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.
Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları
etkilenmez.
12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
12.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
12.2 Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi
aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen
uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin
münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.