Gizlilik PolitikasıGİZLİLİK VE VERİ POLİTİKASI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE
GİZLİLİK POLİTİKASI
BÖLÜM I) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA
METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI
1)Veri Sorumlusu
1.1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olan REFERANS bünyesinde yer alan Esentepe Mah. Talatpaşa Cd. No: 5
İç Kapı No: 1 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Referans Dijital Yazılımlar
Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Site Sahibi/Şirket) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
1.2) İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde, Referans Dijital Yazılımlar
Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmekte olan www.referans.com
internet sitesinin ve platformun Mobil uygulamasının işletilmesi esnasında Site/Mobil
uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından şirket ile paylaşılan
veya Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı sırasında ortaya çıkan kişisel verilerin kullanımına
ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.
2)Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?
2.1) Toplanan kişisel verileriniz REFERANS ve REFERANS ile iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza,
hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9’uncu
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
2.2) Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal
yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya
da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Kişisel verileriniz ancak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
3) Kişisel Veri nedir?
3.1) REFERANS’ın işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na belirlenen esaslar doğrultusunda yazılmış olup. “kişisel veri” ifadesi
bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır; Kimlik ve İletişim
Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi , Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem
Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Site Sahibinin hizmetlerinden
yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Site Sahibi veya Yardım ile iletişime geçme
nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler , yorumlarınız, kullanım
sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar
ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura
kesim tarihi gibi veriler.)Lokasyon Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri,
parola bilgileri,uygulamayı kullanma sıklığınıza ilişkin raporlar ve değerlendirmeler,
hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler,Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Site
üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler, Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi. Kurye uygulamamız,
uygulama arka planda çalışmakta olsa bile mevcut konumunuz hakkında bilgi toplar. Mevcut
konum bilginiz ilgili kanuna uygun olarak ihtiyaç olan en kısa süre için tutulacaktır.
3.2) Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun
hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme
faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
(Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bkz : BÖLÜM II )
4) Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?
4.1) Site Sahibi REFERANS ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site Sahibi ve Site üzerinden
veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye
üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Site
Sahibinin sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin
tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari
faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Site Sahibi
ve Site Sahibi ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin
sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu
faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.
4.2) Söz konusu kişisel bilgiler öncelikle sizinle iletişime geçmek amacıyla toplanmaktadır.
Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek, iletişim yönetimi sürecine ilişkin
değerlendirme yapılması, memnuniyet araştırmalarının yapılması gibi müşteri
memnuniyeti temelli kullanmak üzere verileriniz işlendiği gibi işlenen bu veriler şirket içi
raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında da kullanılabilecektir. Ayrıca kimliğiniz
ifşa edilmeksizin anonim biçimde çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı
oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.
4.3) Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı
halinde kişisel verileri Veri Sahiplerinin ayrıca rızası gerekmeksizin Site Sahibi işleyebilecek
ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların en temel olanları aşağıda belirtilmiştir:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Veri Sahibi ile
Site Sahibi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Site Sahibinin hukuki
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi’nin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması, Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Site
Sahibinin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
4.4) Veri toplama işlemi için Site Sahibi çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri
işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla
sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere
iletebilecektir. (Bkz: BÖLÜM III Çerez Politikası)
5) İşlenen Veriler Kimlere hangi Amaç ile Aktarılabilecektir?
5.1) Toplanan kişisel verileriniz, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve
kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit
edilmesi, saha araştırması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Aydınlatma
metni ve Gizlilik politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış
kaynak hizmet sağlayıcılarıyla, (SMS ve e-mail gönderen hizmet sağlayıcıları da dahildir)hosting
servisleri, hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Şirketimiz ve bağlı şirketlerimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere
önerilmesi, şirketimiz ve bağlı şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonları
sağlamak, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş
ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma
süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
5.2) Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü
tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa
peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.
5.3.) Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel
olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi
taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Site Sahibinin herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır.
5.4) Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Site Sahibi tarafından kullanılamaması ile
sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam
olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun
size ait olacağını beyan edersiniz.
6) Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklanır?
Site Sahibi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında
belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca Site Sahibi’nin ilgili mevzuatta belirtilen
zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Site Sahibi
ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli
savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.
7) Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?
7.1) Site Sahibi, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu metinde ifade edilen şartlarda, kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak
erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler
gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri
almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. Site Sahibi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini
almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi
veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Site Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu
olmayacaktır.
7.2.) Site Sahibi ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı
dışında kullanmamaktadır.
7.3) Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Site Sahibi uygulamaların
gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu
metinleri incelemenizi önermektedir.
8) Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman
güncellenebilecektir.
BÖLÜM II) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU
HAKKINIZ:
Sayın Ziyaretçimiz ve Değerli Kullanıcılarımız; Kişisel verilerin işlemesine ilişkin olarak; isim,
soyisim, rumuz, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, adres ve teslimat adresi, eğitim düzeyi,
meslek/is, kullanıcı/müşteri bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf,
görüntü kayıtları ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri,
şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, cep ev ve faks numaraları, mail adresleri,
elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-ve eylemler, çeşitli amaçlarla kullanılan sabit ve
mobil cihaz adları, türü, modeli ve kodları, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleribilgisi, IP vb) reklam tanıtıcısı bilgileri, sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri ile konum
verilerinizden oluşan kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla
isleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza bu metin
kapsamında bilgi verilmiştir. KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki
haklara sahip olduğunuz haklar ise aşağıda sıralanmıştır.
1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4-Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
5- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
6-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Tüm
konularda Veri Sorumlusu Referans Dijital Yazılımlar Pazarlama ve Ticaret
Limited Şirketi’ne başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız. Talep halinde talep edenin
hukuken muhafazası gereken haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir veya yok edilir
veya kanuni haklar saklı kalmak kaydıyla anonim hale getirilir.